นโยบายทางธุรกิจ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ลูกค้า หรือบุคคลใดสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ สื่อโฆษณา ศึกษาบทความของบริษัท โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท หากไม่ประสงค์ที่จะลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท

2.  บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซท์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและใช้โปรแกรมเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซท์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านของเนื้อหา ข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ สื่อให้ความรู้ต่างๆ และวิธีการเข้าถึงเนื้อหานั้นๆ

3.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยการสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำหรับให้บริษัทใช้ในการติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร แก่บริษัท ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูงภายใต้ที่กฎหมายกำหนด

4.  ท่านจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

5.บริษัทจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน เว้นแต่บริษัทจะได้รับความยินยอมจากท่าน

6.  บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี และตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

7.  ข้อมูลที่บริษัทได้รับจากท่าน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการออกผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้ง การจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัท โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็น

8.  บริษัทได้เลือกใช้เทคโนโลยีและมีแนวทางปฎิบัติในการรักษาความปลอดภัยเพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มิให้ถูกนำไปใช้หรือเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ซึ่งบริษัทขอแนะนำการรักษาความปลอดภัยต่างๆ สำหรับผู้ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

9.  บริษัทจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทลบข้อมูลส่วนใดออก